Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III PDF Drukuj Email

 

We wrześniu 2012 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole pierwsze zajęcia w projekcie 
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 
szkół podstawowych".

 

 Realizacja tego projektu, który jest elementem polityki oświatowej naszego państwa, ma zapewnić każdemu uczniowi z klas I – III szkoły podstawowej (w tym sześciolatkom) bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

 

Na czym polega indywidualizacja nauczania?

 

Indywidualna praca z uczniem wymaga dostosowania treści, metod i środków nauczania do indywidualnych zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów. Indywidualizacja nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych uczniów zawiera w sobie szereg działań, w tym w szczególności:

  • zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjno-rozwojowymi,
  • zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania,
  • podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły poprzez podniesienie jakości pomocy udzielanej rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

O fundusze na realizację projektu wnioskował Urząd Gminy i Miasta Chęciny 

 

Uczestnikami Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni.

 

Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu w szkole sprawuje Dyrektor Szkoły 
mgr Joanna Dudek.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pani mgr Beata Kwiecińska- Pawińska

 

Członkowie zespołu realizującego projekt:

  • mgr Beata  Kwiecińska- Pawińska - zajęcia zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • mgr Ewa Woś - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • mgr Beata Dobrowolska - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

 

Beata Dobrowolska

 

 

Losowe zdjęcie

PICT0004.JPG

Statystyki

Użytkowników : 1
Artykułów : 72
Odsłon : 32240