Regulamin stosowania przywileju

                                                                              „Szczęśliwego Numerka”

                                                                       w Szkole Podstawowej w Starochęcinach

 

 

& 1. Wiadomości ogólne

 1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem powstałym z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, opracowanym przez jego Opiekuna i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Starochęcinach

2. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas II-VII.

3. Szczęśliwy Numerek przypisany jest uczniowi, którego numer z dziennika lekcyjnego odpowiada wylosowanej liczbie.

4. W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole.

& 2. Zasady losowania Szczęśliwego Numerka

1. Codziennie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych , jeden z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego będzie dokonywał losowania jednego „Szczęśliwego Numerka”, w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub jednego z nauczycieli dyżurujących w tym czasie na korytarzu na I piętrze. Wylosowany numer będzie obowiązywał przez cały dzień we wszystkich klasach II-VII.

2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

3. Losowany jest tylko jeden numer z puli.

4. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

5. Wylosowany numerek umieszcza się w widocznym miejscu pokoju nauczycielskiego.

6. Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole, a w danym dniu zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go w innym dniu.

8. Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcową.

 & 3. Zasady korzystania z przywileju Szczęśliwego Numerka

 1. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

2. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, z braku posiadania pracy domowej oraz nieposiadania zmiennego stroju na lekcję wychowania fizycznego .

3. Szczęśliwy Numerek chroni przed negatywnymi skutkami braku zadań domowych, czyli nie można postawić uczniowi oceny niedostatecznej z powodu braku pracy domowej lub nieposiadania zmiennego stroju na lekcję wychowania fizycznego.

4. Uczeń, którego numerek został wylosowany w danym dniu, nie musi zgłaszać nieprzygotowania.

5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, klasówek, testów (także tych przełożonych), kartkówek.

6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.

7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, wzorowego zachowania, jak również aktywnego udziału w lekcji oraz wykonywania obowiązków dyżurnego.

8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z wykonywania zadań domowych na następny dzień.

9. Uczeń zwolniony w danym dniu z powodu „szczęśliwego numerka” daną partię materiału jest zobowiązany nadrobić, tj. posiadać pracę domową na następną lekcję.

10. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju Szczęśliwego Numerka.

Korzysta wtedy z prawa do odpowiedzi mimo wylosowanego numerka.

11. Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich zajęć dydaktycznych w danym dniu .

& 4. Utrata przywileju Szczęśliwego Numerka

 1. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy może zawiesić udział ucznia w prawie do Szczęśliwego Numerka na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie (np. przeszkadzanie w prowadzeni lekcji, itp.).

2. Jeżeli klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób nieodpowiedni, wychowawca może zawiesić przywilej całej klasie.

3. Przywilej Szczęśliwego Numerka zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nieprzestrzegania jego zasad przez uczniów.

 & 5. Uwagi końcowe

 1. Regulamin stosowania przywileju Szczęśliwego Numerka wchodzi w życie z dniem 01.10.2017r. i trwać będzie do odwołania.