Regulamin stosowania przywileju

                                                                              „Szczęśliwego Numerka”

                                                                       w Szkole Podstawowej w Starochęcinach

 

 

& 1. Wiadomości ogólne

 1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem powstałym z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, opracowanym przez jego Opiekuna i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Starochęcinach

2. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas II-VII.

3. Szczęśliwy Numerek przypisany jest uczniowi, którego numer z dziennika lekcyjnego odpowiada wylosowanej liczbie.

4. W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole.

& 2. Zasady losowania Szczęśliwego Numerka

1. Codziennie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych , jeden z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego będzie dokonywał losowania jednego „Szczęśliwego Numerka”, w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub jednego z nauczycieli dyżurujących w tym czasie na korytarzu na I piętrze. Wylosowany numer będzie obowiązywał przez cały dzień we wszystkich klasach II-VII.

2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

3. Losowany jest tylko jeden numer z puli.

4. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

5. Wylosowany numerek umieszcza się w widocznym miejscu pokoju nauczycielskiego.

6. Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole, a w danym dniu zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go w innym dniu.

8. Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcową.

 & 3. Zasady korzystania z przywileju Szczęśliwego Numerka

 1. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

2. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, z braku posiadania pracy domowej oraz nieposiadania zmiennego stroju na lekcję wychowania fizycznego .

3. Szczęśliwy Numerek chroni przed negatywnymi skutkami braku zadań domowych, czyli nie można postawić uczniowi oceny niedostatecznej z powodu braku pracy domowej lub nieposiadania zmiennego stroju na lekcję wychowania fizycznego.

4. Uczeń, którego numerek został wylosowany w danym dniu, nie musi zgłaszać nieprzygotowania.

5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, klasówek, testów (także tych przełożonych), kartkówek.

6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.

7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, wzorowego zachowania, jak również aktywnego udziału w lekcji oraz wykonywania obowiązków dyżurnego.

8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z wykonywania zadań domowych na następny dzień.

9. Uczeń zwolniony w danym dniu z powodu „szczęśliwego numerka” daną partię materiału jest zobowiązany nadrobić, tj. posiadać pracę domową na następną lekcję.

10. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju Szczęśliwego Numerka.

Korzysta wtedy z prawa do odpowiedzi mimo wylosowanego numerka.

11. Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich zajęć dydaktycznych w danym dniu .

& 4. Utrata przywileju Szczęśliwego Numerka

 1. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy może zawiesić udział ucznia w prawie do Szczęśliwego Numerka na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie (np. przeszkadzanie w prowadzeni lekcji, itp.).

2. Jeżeli klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób nieodpowiedni, wychowawca może zawiesić przywilej całej klasie.

3. Przywilej Szczęśliwego Numerka zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nieprzestrzegania jego zasad przez uczniów.

 & 5. Uwagi końcowe

 1. Regulamin stosowania przywileju Szczęśliwego Numerka wchodzi w życie z dniem 01.10.2017r. i trwać będzie do odwołania.

 

Prawa ucznia 

 

 1. Uczeń ma prawo do znajomości swoich praw Obowiązek poinformowania o prawach i procedurach odwoławczych mają dyrektor szkoły i wychowawcy klas.

  

 2. Uczeń ma prawo do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań

 Uczeń zdolny po spełnieniu określonych warunków ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauki.

Zgodę na indywidualny tok lub program nauki wydaje dyrektor po otrzymaniu pozytywnej opinii od rady pedagogicznej i poradni psychologiczno–pedagogicznej.

  

 3. Każdy posiada wolność sumienia, religii i przekonań

 Uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań — także światopoglądowych i religijnych — jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

Uczeń ma prawo uczęszczać na lekcje religii lub etyki. Lekcje te szkoła organizuje na prośbę rodziców lub uczniów pełnoletnich.

Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

Ocena z religii lub etyki jest oceną z przedmiotu nadobowiązkowego, nie ma wpływu na promowanie ucznia i nie jest brana pod uwagę podczas obliczania średniej ocen.

  

 4. Uczeń ma prawo do wyrażania własnych poglądów i opinii

 Uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to zawiera swobodę otrzymania i przekazania informacji w dowolnej formie.

Samorząd uczniowski ma także prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej oraz wyboru opiekuna samorządu.

 

  5. Uczeń ma prawo do życia bez przemocy fizycznej i psychicznej

 Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności.

Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole, muszą być zapisane w statucie.

Kary nie mogą naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia.

Każdy uczeń ma prawo do ochrony prawnej przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.

 

  6. Uczeń ma prawo do ochrony swojego życia prywatnego, rodzinnego i tajności korespondencji

 Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.

Wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego uczniów (sytuacji materialnej, stanu zdrowia itp.), będące w dyspozycji wychowawcy i innych pracowników szkoły nie mogą być rozpowszechnione.

Uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji. Czytanie lub publicznej odczytanie listów ucznia, bez jego zgody, jest naruszeniem prawa do tajemnicy korespondencji.

 

  7. Uczeń ma prawo do informacji

 Uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia o każdej wystawionej ocenie. Na prośbę ucznia lub rodzica ocena ta powinna być krótko uzasadniona.

Nauczyciel na prośbę ucznia lub rodziców ucznia, udostępnia do domu na określony czas sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne.

  

 8. Uczeń ma prawo do nauki

 Uczeń ma prawo do swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne. Zakazane jest ograniczanie tego prawa poprzez wypraszanie ucznia z klasy lub niewpuszczanie go do sali lekcyjnej, z jakiegokolwiek powodu.

Uczeń ma prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać uczniom korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć w szkole i po ich zakończeniu.

Uczeń ma prawo do pomocy w nauce. Szkoła w miarę możliwości jest zobowiązana do zapewnienia realizacji tego prawa.

Uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

 

  9. Uczeń ma prawo do ochrony zdrowia

 Uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki.

Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno–wychowawczych uczniów powinien być ustalony z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodności zajęć w każdym dniu, niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

Uczeń ma prawo do odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych. W przypadku braku możliwości zapewnienia minimalnej temperatury (+15C) dyrektor szkoły obowiązkowo zawiesza czasowo zajęcia.

 

  10. Uczeń ma prawo do zrzeszania się

 Uczeń ma prawo należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły.

O przynależności ucznia niepełnoletniego do danej organizacji lub stowarzyszenia decydują rodzice, uczeń pełnoletni decyduje sam.

Przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia i jego rodziców.

  

 11. Uczeń będący w trudnej sytuacji, ma prawo do otrzymania stypendium socjalnego i pomocy materialnej

  

 12. Uczeń ma prawo do ochrony swojej własności

  

 13. Uczeń ma prawo do odwoływania się

 

 Obowiązki ucznia

  

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów

 

2. Uczeń ma obowiązek podporządkowywania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli

 

3. Uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły

 

4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

 

5. Uczeń ma obowiązek dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

 

6. Uczeń ma obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole

 

  --------------------------------------------------------------------------------

 Źródła:

Konstytucja RP;

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

Konwencja o Prawach Dziecka; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Publicznych;

Ustawa o systemie oświaty — 07.09.1991 r. Dz.U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329, Dz.U. Nr 106 z 1996 r., poz. 496, Dz.U. Nr 67 z 1999 r., Dz.U. Nr 28 i 141 z 1997 r. Dz.U. Nr 117 i 162;

Zarządzenie MEN w sprawie ramowego statutu szkół — Dz.U. MEN 1992 r.;

Załącznik Nr 1, Nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 15.02.1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum — Dz.U. Nr 14 poz. 131

Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania — Dz.U MEN Nr 41 z 1999 r.;

Zarządzenie MEN z dnia 25.05.1993 r. w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej — Dz.U. MEN Nr 6 z 1993 r., poz. 19;

Rozporządzenie RM z dnia 04.08.1993 r. W sprawie warunków, form, trybu przyznania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów — Dz.U. Nr 74 z 1993 r., Dz.U. Nr 51 z 1997 r.;

Rozporządzenie MEN z dnia 17.08.1992 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych Dz.U. Nr 65 z 1992 r., Dz.U. Nr 119 z 1996 r.

 

Beata Dobrowolska

1 -        8:00 - 8:45
2 -        8:50 - 9:35
3 -        9:45 - 10:30
4 -        10:40 - 11:25
5 -        11:40 - 12:25
6 -        12:35 - 13:20
7 -        13:25 - 14:10
8 -        14:15 - 15:00
9 -        15:05 - 15:50

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii accumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis reformidans eu, legimus senseritdefiniebas an eos. Eu sit tincidunt incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod consectetuer signiferumque eu per. In usu latineequidem dolores. Quo no falli viris intellegam, ut fugit veritus placeratper. Ius id vidit volumus mandamus, vide veritus democritum te nec, ei eosdebet libris consulatu.