Znalezione obrazy dla zapytania bus szkolny

 

  

                                                                                      Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.121.2017

                                                                                     Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

                                                                                     z dnia  14 września 2017 roku

                                                                                                                                                    

 Regulamin dowozu uczniów na terenie Gminy Chęciny

 

 • 1

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem dowozu dzieci jest Gmina Chęciny.
 2. Organizator zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom, jeżeli droga dziecka przekracza:
  1. 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
  2. 4 km - w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjum,
  3. 3 km - w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych (pięcioletnich
   i sześcioletnich).
 3. W przypadku mniejszych odległości, niż wskazane w pkt. 2, Organizator może zorganizować dowóz.
 4. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 1 września każdego roku i przekazuje niezwłocznie organizatorowi dowozu oraz przewoźnikowi. Ewentualne korekty listy dyrektor przekazuje niezwłocznie, nie później niż do 15 września.
 5. Organizator przewozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorem szkoły.
 6. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu.
 7. Dyrektor informuje organizatora przewozu i przewoźnika o planowanych zmianach
  w terminach/godzinach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki
  w szkole.
 8. Autobus/bus jeździ zgodnie z rozkładem jazdy opracowanym przez szkołę.
 9. W przypadku opóźnienia autobusu/busa uczniowie czekają na przystanku w miejscu zamieszkania. Przewoźnik niezwłocznie zawiadamia o opóźnieniu opiekuna przewozu
  i szkołę. Opiekun, który otrzymuje informację o opóźnieniu, jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania jej do rodziców uczniów oczekujących na przystanku. Uczniowie oczekują na przystanku maksymalnie 30 min, po czym wracają do domów.

 

 • 2

Prawa i obowiązki ucznia

 1. Z przewozów może korzystać w pierwszej kolejności każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych.
 2. Brak akceptacji nn. regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z przewozu ucznia do i ze szkoły.
 3. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek przebywać w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie/busie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
 4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
 • wsiadać i wysiadać z autobusu/busa bez zgody opiekuna dowozu;
 • wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
 • zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
 • rozmawiać z kierowcą,
 • dokonywać zniszczeń w autobusie.
 1. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu/busa tylko w wyznaczonych miejscach.
 2. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.
 3. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu/busa uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
 4. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie do świetlicy szkolnej lub bezpośrednio na lekcje.
 5. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus/bus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 6. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu/busa w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu.
 7. W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus/bus, zobowiązany jest on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenia swojego spóźnienia pracownikowi administracyjnemu lub dyrektorowi szkoły. W tym przypadku pracownik szkoły informuje rodziców o zaistniałej sytuacji i konieczności odebrania dziecka ze szkoły, maksymalnie do czasu zakończenia pracy świetlicy szkolnej.
 8. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów przewozu oraz kierowcy.

 

 • 3

Rodzice

 1. W celu zapewnienia właściwej organizacji dowozu na kolejny rok szkolny, do dnia
  10 czerwca rodzic jest zobowiązany do dostarczenia do dyrektora szkoły deklaracji korzystania przez dziecko z dowozu w kolejnym roku szkolnym.
 2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu/busa, aż do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu, od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa.
 3. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach/busach (w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sytuacji).
 4. Rodzice są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły
  w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.
 5. Rodzic ucznia poniżej 7 roku życia, bądź upoważniona przez niego osoba zobowiązany/a jest do jego odbioru z przystanku. W przypadku nieobecności rodzica, bądź upoważnionej przez niego osoby, dziecko przywożone jest do szkoły skąd po interwencji odbierają go rodzice. W takim przypadku rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest pokryć koszty przewoźnikowi wynikające z dodatkowego przejazdu.

 

 • 4

Opiekun przewozu

 1. Autobus/bus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność, wg listy uprawnionych i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy.
 2. Opiekun przewozu współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami szkoły zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji przewozów
  (w tym weryfikacji listy uprawnionych pod kątem nieobecności w szkole) i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
 3. Opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu/busa
  w wyznaczonych miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania
  w przypadku awarii lub innych trudnych do przewidzenia sytuacji drogowych. O każdej takiej sytuacji opiekun przewozu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować szkołę.
 4. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia do autobusu/busa, do chwili wyjścia z pojazdu i przekazania ich pod opiekę pracownika szkoły oraz w drodze powrotnej - od chwili przejęcia od pracownika szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
 5. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun przewozu informuje wychowawcę lub dyrektora szkoły oraz dokonuje wpisu w zeszycie opiekuna.
  W zeszycie opiekuna należy odnotowywać także spóźnienia i inne uwagi dotyczące przewozu.
 • 5

Obowiązki przewoźnika/kierowcy

.Obowiązkiem przewoźnika jest:

 1. terminowe dowiezienie uczniów do szkoły i odwiezienie po zakończonych zajęciach;
 2. przewożenie uczniów autobusami/busami wyłącznie sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do liczby przewożonych dzieci. Liczba przewożonych osób nie może być większa niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
 3. właściwe oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym;
 4. posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy/busy służące do przewozu dzieci i młodzieży;
 5. w przypadku awarii autobusu/busa zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego warunki określone w powyższych punktach;
 6. współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie koordynowania rozkładów jazdy oraz zapewnienia bezpieczeństwa przewozu uczniów.
 7. Zatrzymywanie autobusu/bus może nastąpić tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
 8. Kierowca autobusu w przypadku awarii, opóźnień lub innych trudnych do przewidzenia sytuacji drogowych zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.
 9. W wyżej wymienionych sytuacjach kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację do dyrektora szkoły, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego

 

 • 6

Przepisy końcowe

 1. 1. Zapoznanie z niniejszym regulaminem jest obowiązkiem każdego rodzica i ucznia korzystającego z organizowanych przewozów. Fakt ten potwierdza się podpisem w/w
  w prowadzonej przez szkołę dokumentacji.
 2. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
 • podczas trwania przewozów – opiekun wraz z kierowcą;
 • w innym czasie organizator przewozów w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
 1. 3. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. 4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.
 3. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia.