Znalezione obrazy dla zapytania bus szkolny

 

  

                                                                                      Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.121.2017

                                                                                     Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

                                                                                     z dnia  14 września 2017 roku

                                                                                                                                                    

 Regulamin dowozu uczniów na terenie Gminy Chęciny

 

We wrześniu 2018 r. Rada Rodziców w trybie głosowania, spośród reprezentantów klas wybrano 
Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 w składzie:

przewodnicząca: Joanna Maciejewska

zastępca: Marcin Jastrzębski

skarbnik: Paulina Jastrzębska

sekretarz: Martyna Jastrzębska

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego03.09.2018

Zimowa przerwa świąteczna23 - 31.12.2018

Ferie zimowe14.02 - 27.01.2019 - wojkujawsko-pomorskielubuskie,

małopolskieświętokrzyskiewielkopolskie

Wiosenna przerwa świąteczna18.04 - 23.04.2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych21.06.2019

Wakacje: 22.06 – 31.08.2019

 

 Dodatkowe dni wolne

Regulamin stosowania przywileju

 

 smiley„Szczęśliwego Numerka” smiley

 

w Szkole Podstawowej w Starochęcinach

 

 

& 1. Wiadomości ogólne

 

1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem powstałym z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, opracowanym przez jego Opiekuna i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Starochęcinach

2. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas II-VII.

3. Szczęśliwy Numerek przypisany jest uczniowi, którego numer z dziennika lekcyjnego odpowiada wylosowanej liczbie.

4. W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole.

 

& 2. Zasady losowania Szczęśliwego Numerka

 

1. Codziennie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych , jeden z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego będzie dokonywał losowania jednego „Szczęśliwego Numerka”, w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub jednego z nauczycieli dyżurujących w tym czasie na korytarzu na I piętrze. Wylosowany numer będzie obowiązywał przez cały dzień we wszystkich klasach II-VII.

2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

3. Losowany jest tylko jeden numer z puli.

4. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

5. Wylosowany numerek umieszcza się w widocznym miejscu pokoju nauczycielskiego.

6. Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole, a w danym dniu zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go w innym dniu.

8. Losowanie szczęśliwego numerka zostaje wstrzymane na 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i końcową.

 

& 3. Zasady korzystania z przywileju Szczęśliwego Numerka

 

1. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

2. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, z braku posiadania pracy domowej oraz nieposiadania zmiennego stroju na lekcję wychowania fizycznego .

3. Szczęśliwy Numerek chroni przed negatywnymi skutkami braku zadań domowych, czyli nie można postawić uczniowi oceny niedostatecznej z powodu braku pracy domowej lub nieposiadania zmiennego stroju na lekcję wychowania fizycznego.

4. Uczeń, którego numerek został wylosowany w danym dniu, nie musi zgłaszać nieprzygotowania.

5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, klasówek, testów (także tych przełożonych), kartkówek.

6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji.

7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, wzorowego zachowania, jak również aktywnego udziału w lekcji oraz wykonywania obowiązków dyżurnego.

8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z wykonywania zadań domowych na następny dzień.

9. Uczeń zwolniony w danym dniu z powodu „szczęśliwego numerka” daną partię materiału jest zobowiązany nadrobić, tj. posiadać pracę domową na następną lekcję.

10. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju Szczęśliwego Numerka.

Korzysta wtedy z prawa do odpowiedzi mimo wylosowanego numerka.

11. Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich zajęć dydaktycznych w danym dniu .

& 4. Utrata przywileju Szczęśliwego Numerka

 

1. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy może zawiesić udział ucznia w prawie do Szczęśliwego Numerka na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie (np. przeszkadzanie w prowadzeni lekcji, itp.).

2. Jeżeli klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób nieodpowiedni, wychowawca może zawiesić przywilej całej klasie.

3. Przywilej Szczęśliwego Numerka zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nieprzestrzegania jego zasad przez uczniów.

 

& 5. Uwagi końcowe

 

1. Regulamin stosowania przywileju Szczęśliwego Numerka wchodzi w życie z dniem 01.10.2017r. i trwać będzie do odwołania.